• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar
Inbreng Dorpsraad Het Vosje in besluitvorming van de raad over de sportscenario’s in Ter Aar op 20 juni en 6 juli 2017. Raadsvoorstel locatiekeuze Sporthal Ter Aar (17.11195)

Wie zijn wij?

Bestuurslid Heidi Snoek en Voorzitter Jan Houdijk en wij spreken namens de dorpsraad Het Vosje (Ter Aar en Korteraar).

De dorpsraad was erg benieuwd naar de inhoud van de stukken die nu voorliggen bij de gemeenteraad. We keken vooral uit naar het verslag en effect van de gesprekken met de diverse belanghebbenden en  inloopbijeenkomst in het dorp op 19 april op het voorliggende advies. En vooral om te zien wat de gemeente met deze participatie aangeeft concreet te doen. Wij zijn de afgelopen maanden vooral geïnformeerd geweest over de voortgang van het proces en nog niet zozeer over de inhoud. Wij zijn de afgelopen tijd  meermalen door inwoners en belangengroepen  benaderd met de vraag welk van de door de gemeente gepresenteerde sportscenario’s de voorkeur van de Dorpsraad heeft.

Als bestuur van de dorpsraad hebben wij besloten dat wij geen voorkeur zullen uitspreken voor 1 van de 3 gepresenteerde scenario’s Sport in Ter Aar. We vinden het wel belangrijk om als Dorpsraad een standpunt in te brengen bij de besluitvorming in de raad. 

Waar baseert Dorpsraad Het Vosje deze inbreng op?

Onze inbreng komt niet zomaar uit de lucht vallen. We baseren die op het Dorpsplan Ter Aar/Korteraar. Dat plan is gebaseerd op een brede enquête en raadpleging  onder de dorpsbewoners. De Dorpsraad zet in op “verbinding tussen mensen”  en het algemeen belang van het dorp. Verder hebben wij de laatste tijd ook goed geluisterd naar de verschillende reacties van diverse groepen in het dorp.

Dorpsraad Het Vosje wil de raad, het college van B en W en andere betrokkenen bij de scenario’s en plannen commentaar geven, op een aantal zaken die het algemeen belang van het dorp dienen of benadelen. Wij vragen nadrukkelijk aandacht voor een aantal naar onze mening nog onderbelichte zaken. En doen ook suggesties die bij de uitwerking van sport, IKC en ontwikkellocaties in het dorp naar onze mening, in het algemeen belang van het dorp,  moeten worden opgenomen.

Opmerkingen bij het proces

Het proces; Het is jammer dat wij pas bij deze raadstukken in 1 van de bijlagen een verslag gevonden  hebben van een gesprek met de dorpsraad op 28 maart 2017. Dat verslag is niet eerder aan ons voorgelegd. Wij zien nu, dat onze inbreng die toen op sommige punten heel uitgesproken en duidelijk was,  redactioneel behoorlijk afgezwakt is en soms niet helemaal correct is weergegeven. Het gaat daarbij dan o.a. om de opmerkingen over het ongewenst sneuvelen van zeer grote bomen op voormalige AWZI (afvalwaterzuivering) voor de bouw van een nieuwe sporthal, gebrek aan openbaar wandelmogelijkheden (rondje dorp) en de blokkade die de afgesloten hekken van tennisvereniging en TAVV vormen; gebrek aan sociale veiligheid bij een sporthal op poten omdat niemand erop uitkijkt; belang van een heel goede zorgvuldige en fraaie vormgeving van de sporthal die zo opvalt met een mogelijk sterk afwijkende bouwhoogte.

Verder vinden wij het spijtig dat de gemeente besluiten die ons dorp raken zo opknipt in afzonderlijke “postzegeltjes”, alsof ontwikkelingen geen invloed op elkaar zouden hebben binnen ons dorp. Wij  missen bij de gemeente een samenhangende visie op ons dorp. We merken ook dat het raadsvoorstel bij veel betrokkenen nog kritische vragen oproept die  tot nu toe bevredigend worden  beantwoord.

Inhoudelijke opmerkingen en suggesties voor de discussie:

We brengen als dorpsraad de volgende opmerkingen in voor de discussie met u als raadsleden. Daarbij onderschrijven wij het belang van goede sportvoorzieningen en een goed functionerend IKC. We willen hiermee graag een positieve bijdrage leveren aan een goede ontwikkeling  en prettige leefomgeving  in ons dorp.

Voor de discussie hebben we de belangrijkste punten eruit gelicht:

  1. Het aanzicht van ons dorp. Mocht de raad kiezen voor de bouw van een nieuwe sporthal bij het IKC,  dan stellen wij voor dat in het bestemmingsplan voor die locatie een beeldkwaliteitsplan wordt opgenomen, waarin randvoorwaarden zijn opgenomen voor een goede vormgeving en beeldkwaliteit van deze voor het dorp forse gebouwen. De raad kan daarmee in het bestemmingsplanproces ook haar  kader stellende rol goed vervullen; De gemeente is per slot van rekening ook zelf opdrachtgever voor het bouwplan dat volgt. In het geval de raad mocht kiezen voor een scenario waarbij herontwikkeling van de locatie van de Vlinder aan de orde komt dan vindt de dorpsraad het belangrijk dat ook voor die locatie een beeldkwaliteitsplan in het bestemmingsplan wordt opgenomen. Per slot van rekening wil de gemeente dan de entree tot de dorpskern immers aanzienlijk verbeteren. Wij vinden horeca en ontmoeten ook erg belangrijk voor de leefkwaliteit in ons dorp, op een plek die centraal ligt en exploitabel is voor een ondernemer. De gemeente kan natuurlijk niet de exploitatie garanderen, maar wel de condities voor succes beter maken dan nu voorgesteld. Het alleen maar opnemen van een horecabestemming in het bestemmingsplan is volgens ons veel te beperkt om een levensvatbare horecavoorziening daar een goede kans te bieden. We stellen dan ook voor dat de gemeente in de grondexploitatie geen commerciële opbrengst aan die horeca vierkante meters koppelt, en ook voorwaarden stelt richting de te selecteren ontwikkelaar voor de locatie. Verder vragen wij ons af of de geschetste 44 appartementen op die hoek wel zo’n fijne woonkwaliteit hebben. Kan met een lager aantal een betere kwaliteit worden bereikt of speelt de aangenomen opbrengst van 44 woningen voor de gemeente een cruciale rol in het rondmaken van de financiering van sporthal en/of IKC en rotonde?
  2. het ontbreken van een Gemeenschapshuis in het dorp en de sterke behoefte daaraan. Wij ondersteunen zoals gezegd het belang van goede sportvoorzieningen en ontwikkeling van een IKC; toch hangt de leefbaarheid van ons dorp af van meer dan sport en IKC alleen. Ook horeca, ontmoeting en andere activiteiten dragen daar sterk aan bij. Groepen die sociaal/maatschappelijk actief zijn ervaren in ons dorp een groot knelpunt. Er is voor hen onvoldoende ruimte beschikbaar en als die er al is zelden  redelijk betaalbaar. Het voormalige Dorpshuis is voor velen daardoor al afgevallen. Voor een aantal van deze activiteiten biedt de Vlinder nu een oplossing. Ook de activiteiten van Triggr kunnen rekenen op enthousiaste deelname van de dorpelingen. Die voorzien, zonder subsidie,  duidelijk in een behoefte. Als de Rabobank verkocht wordt moeten zij namelijk direct uit het pand. We noemen verder nog groepen als de Biljartclub,  koffietafel voor ouderen, koken voor ouderen, jeugd activiteiten 12 tot 18 jaar, inloop koffietafels , bijeenkomst kleine verenigingen, toneel, dans en muziek voorstellingen etc. Wij weten dat ook de huidige schoollokalen van de 3 basisscholen hiervoor nu soms worden gehuurd. Zelfs door kleine sportgroepjes. Wij willen in de discussie brengen dat in onze A kern een basisvoorziening ontbreekt die kan fungeren als multifunctioneel Gemeenschapshuis. We vinden dat de gemeente in een A kern in zo’n basisvoorziening structureel geld moet investeren. Het is uit het raadsvoorstel volstrekt onduidelijk of een eventueel gecombineerde sporthal/IKC ook als multifunctioneel Gemeenschapshuis kan en mag gaan functioneren. En zoniet;  waar vinden we die voorziening in het dorp dan wel?
  3. Aandacht voor verkeersveilige ontsluiting en inrichting openbare ruimte voor alle gebruikers van de openbare ruimte en beperking van mogelijke verkeersoverlast voor de omringende buurt. Een eventuele realisering van een sporthal bij het IKC vergroot de verkeersdruk op die plek in het dorp. De uitwerking daarvan wordt kritisch gevolgd door de dorpsraad. Vooralsnog lijkt het nogal dringen te worden tussen buitenspeelplaatsen en allerlei fiets, auto en voetgangersbewegingen rondom  2 gebouwen in scenario 2 en 3. Een parkeervoorziening onder een eventuele sporthal op poten is op deze plek bijzonder ongelukkig. Verlichting van die ruimte lost niets op, want er is geen enkele sociale controle op van omwonenden of passanten. Dat wordt een potentiele hangplek voor activiteiten die liever niet gezien worden. Daar gaat de vergelijking met de getoonde referentiebeelden van sporthallen in de bijlagen ook op mank. Bij de uitwerkingstekeningen (zoals te zien is op de tekening in de bijlage bij het raadvoorstel) komen de voetgangers er in de toedeling van de ruimte slecht vanaf; de verbindingsstraat tussen Westkanaalweg en Vosholstraat heeft geen trottoir en het is kennelijk de bedoeling dat de fietsers en voetgangers samen het oranje fietspad gebruiken dat langs de sportvelden is ingetekend. Of gaat ruimte voor de voetganger ten koste van de dunne groene strookjes op de tekening?
  4. Duurzaamheid en energieneutraal bouwen door de gemeente. De gemeente wordt bouwheer van het IKC en eventueel ook van een nieuwe sporthal. In het raadsvoorstel staat letterlijk “de duurzaamheidsambitie zal nader worden uitgewerkt”. Dat vinden wij teleurstellend. Wij verwachten van onze gemeente toch op zijn minst de ambitie om op dit punt zelf het goede voorbeeld te willen geven. Daar ligt nu een prachtige kans! Wanneer er een nieuwe sporthal moet komen  geven wij graag nog de suggestie mee om die verdiept te bouwen. In beheer,  energieverbruik en klimaatbeheersing is dat veel gunstiger dan een bovengronds hoog gebouw. Dat kan ook een eventuele bouwhoogte discussies oplossen. Van woningeigenaren wordt ook verwacht dat zij hun woning verduurzamen of duurzaam bouwen
  5. Openbaar groen, bomen die sneuvelen en wandelingetje in het dorp. Als de plannen voor een IKC met sporthal worden gerealiseerd langs de Westkanaalweg dan zal daarvoor de grote groep hoge bomen moeten sneuvelen die naast de witte boerderij op nr. Villa staat. Dat betreurt de dorpsraad enorm. Schetsen van de gemeente laten verder zien dat het de bedoeling is om de oude schoollocaties  vol te bouwen. In ons dorp is de laatste tijd veel gebouwd en is van oudsher niet zoveel openbaar toegankelijk groen. Wij vragen aandacht voor het kunnen lopen van een “rondje dorp” en het toevoegen van meer toegankelijk groen in ons dorp. Bij de afweging van locaties voor een sporthal  speelt concreet het knelpunt van de omheinde geprivatiseerde terreinen van TAVV, de Tennisclub en Wapata voor wandelaars. Wandelaars kunnen vanaf de Aardamseweg/Historisch Museum alleen lopend over de Westkanaalweg naar het Argonnepark komen. Wij willen ook graag de suggestie doen om in het Argonnepark de paden en toegangen tot het park beter toegankelijk en begaanbaar te maken voor mensen met normaal schoeisel al dan niet met rollator, kinderwagen, rolstoel of scootmobiel. We doen ook het voorstel om op de achterlaatlocaties van de scholen in ieder geval een logische groene wandelverbinding in te passen als schakel  in een  wandelroute tussen Ringdijk en Argonnepark. Bij de huidige hoofdingang voor TAVV is enkele jaren geleden de openbare ruimte aangepast. Daar is veel parkeren voor TAVV toegevoegd. Als  de ingang van TAVV aan de Westkanaalweg wordt gesitueerd is het voorstel de plek bij de huidige hoofdingang te vergroenen en de ingang tot het Argonnepark beter herkenbaar te maken en te verbeteren.
  6. Overige opmerkingen en suggesties: We vragen inzet en bemiddeling van de gemeente om intensiever gebruik en openstelling van bestaande faciliteiten voor clubjes,  BSO en anderen die nu geen geschikte betaalbare ruimte kunnen vinden in het dorp. We denken daarbij onder andere aan TAVV, Tennisclub, Wapata.  Zowel TAVV als de Tennisclub hebben nu het exclusieve gebruik voor slechts een beperkt deel van de week. Het huidige schoolgebouw van Het Kompas is na een brand nog maar zo’n  18 jaar geleden geheel nieuw opgebouwd.  Wij vinden sloop niet zo’n duurzame oplossing. Doen graag de suggestie om serieus te onderzoeken of dit vrij jonge gebouw niet getransformeerd kan  worden tot Futurahuis of nieuw Gemeenschapshuis voor het dorp. Wanneer de keuze van de raad valt op de bouw van een IKC met sporthal op 1 plek, zorg er dan voor dat de ruimtes in beide nieuwe gebouwen zo multifunctioneel mogelijk bruikbaar zijn. En daarmee voor een breder gebruik geschikt zijn dan alleen de sport en IKC.
 

Tot slot danken we u als raad voor deze gelegenheid om inbreng te leveren in de ontwikkelingen rondom sport en andere zaken in ons dorp. En gaan daarover graag met u de discussie aan. Zijn ook benieuwd naar uw mening over de door ons ingebrachte suggesties. Wij hopen dat veel en liever nog alle opmerkingen en suggesties door u worden overgenomen en als bindende randvoorwaarden of opdracht voor de verdere uitwerking van de plannen voor Sport, IKC en diverse ontwikkellocaties in ons dorp aan het college van B en W worden meegegeven bij de besluitvorming in de raad op 6 juli 2017.

Dank voor uw aandacht