• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar
Raadsdebat hervaststelling bestemmingsplan IKC/Sporthal 14 februari 2019

De gemeente moest van de Raad van State het bestemmingsplan voor het nieuwe IKC/sporthalcomplex aanpassen. O.a. omdat de gemeente zich niet goed aan de Wet RO had gehouden en een aantal onderzoeken voor vaststelling van het bestemmingsplan in februari 2018 al had moeten doen. De gemeente denkt nu de zaak voldoende "gerepareerd" te hebben. De behandeling was op 14 februari in de raad. Vanuit de Dorpsraad hadden wij een email aan de raadsleden gestuurd om in de toelichting op het raadsvoorstel, waarin het proces tot nu toe wordt geschetst,  B en W een onjuistheid te laten verwijderen. In dat stuk wordt namelijk vermeld: dat tussen vaststelling in februari 2018 en heden over dit bestemmingsplan OVERLEG heeft plaatsgevonden met (o.a) Dorpsraad Het Vosje. Dat is niet het geval geweest. En omdat dit ons al meermaals is overkomen in stukken van de gemeente, hebben we er nu (weer) een punt van gemaakt. De Dorpsraad heeft net als alle dorpsinwoners een uitnodiging gehad voor inloopbijeenkomsten. Die bijeenkomsten hadden een puur informatief karakter, er was geen plenaire discussie en er werd ook geen verslag gemaakt. Wij vinden dat het college van B en W de raadsleden zo onjuist informeert over de  participatie. Er was 1 partij die Wethouder Wolters daarop aansprak, daarop bevestigde ze dat de Dorpsraad uitsluitend voor de inloopbijeenkomsten was uitgenodigd. Het raadslid liet het daarbij.

Door de gemeente werd op navraag bevestigd dat 22 leerkrachten van het IKC in verband met de krappe ruimte op de locatie IKC/Sporthal moeten parkeren op het parkeerterrein aan de Argonnestraat bij TAVV. De plankaart van het gerepareerde bestemmingsplan moet nog aangepast worden omdat men vergeten was rekening te houden met de bochtstralen van noodvoertuigen op de hoek met de Westkanaalweg. Vraagtekens bij raadsleden over de verkeersveiligheid straks op de Westkanaalweg werden doorgeschoven naar het Openbare Ruimte ontwerp dat dat moet oplossen. Er werden al vangrails aan de kanaalzijde gesuggereerd.  De vaststelling van het bestemmingsplan zal op 7 maart zeer waarschijnlijk een "hamerstuk" zijn in de raadsvergadering. Daarna zal de Raad van State weer aan zet zijn.

Marja de Wit, 21 februari 2019. 

Knipsel


Inloop IKC 21 januari 2019:

De dorpsraad is ook naar de inloopbijeenkomst over de plannen IKC/Sporthal en geweest. Daar kon kennis worden genomen van de plannen waar 3 Schoolbesturen, gemeente Nieuwkoop, Kinderopvang, CJG en bibliotheek Rijn en Venen samen aan werken. Ter plekke hingen de tekeningen van het definitief ontwerp van het IKC en de Sporthal. Ook werd een voorlopig ontwerp getoond van de openbare ruimte rondom de school en de plek bij de Vosholstraat. Verder hing er een tekening van het bestemmingsplan van de locatie waar het IKC/Sporthalcomplex moet komen. Dat plan moet van de Raad van State door de gemeente worden aangepast. De gemeente denkt deze herziening in maart 2019 door de raad vast te laten stellen. Er waren allemaal tekeningen opgehangen die door gemeente en ontwerpers op verzoek werden toegelicht. Van het gebouw IKC/Sporthal was het definitief ontwerp aanwezig. Met een Vitualreality bril kon men door het gebouw wandelen. De openbare ruimte ontwerpen lieten zien dat het de bedoeling is om de speelplaats van de school te situeren tussen de zuidkant van de school en het TAVV terrein. Over dat speelterrein loopt een openbare voetgangersroute van Vosholstraat verder richting Scouting. Ook was te zien dat een deel (22) van de benodigde parkeerplaatsen voor het IKC aan de Argonnestraat op het parkeerterrein van TAVV moet komen. Omdat dat niet in het ontwikkelgebied IKC/sporthal past. De gemeente denkt eind 2019 met de bouw te kunnen starten en voorziet ene oplevering in 2de kwartaal 2021.

Tot slot: Door de aard van een inloopbijeenkomst krijg je als bezoeker niet de mogelijkheid te ontdekken wat de aanwezige inwoners en belanghebbenden van de getoonde plannen vinden. Dat komt omdat er geen plenair gedeelte van de bijeenkomst is waar men opmerkingen kan maken en die van anderen ook kan horen. Verder doet de gemeente ter plekke geen toezeggingen aan aanwezigen en maakt ook geen verslag van de bijeenkomst. Verder wordt gemist dat er voor de aanwezigen geen kopieën zijn van de getoonde tekeningen om mee naar huis te nemen en het vers getoonde nog eens op zich in te laten werken. Kortom…. Dit ging (weer) niet verder dan informatieverstrekking.
ter aar
In een brief dd 24 januari 2019 van de gemeente Nieuwkoop aan de omwonenden schrijft de gemeente:Definitieve vestiging Vomar en verkeersveiligheid. De gemeenteraad heeft op 17 januari een interpellatiedebat gehouden over de ontwikkelingen rond de detailhandel in Ter Aar. De uitkomst hiervan is dat er een definitieve vestiging van een supermarkt achter de Intratuin-locatie mag komen. De raad heeft een aantal moties aangenomen. Dat zijn verzoeken aan het college. De raad verzoekt het college onder meer om:-de uitwerking van scenario C en D te stoppen(definitieve supermarkt op de Vlinderlocatie of op de Lindepleinlocatie en tijdelijke supermarkt achter Intratuin)en verder te gaan met scenario 0, een definitieve supermarkt achter de Intratuin;-structurele verkeersmaatregelen uit te werken, in overleg met deskundigen en bewoners en een voorstel inclusief een kredietvoorstel aan de raad voor te leggen;-met Hoorne Vastgoed in gesprek te gaan over de mogelijkheid om alleen een supermarkt (van 2300 vierkante meter) te realiseren aan de Kerkweg en de overige ruimte te gebruiken voor de ontwikkeling van woningbouw naast en/of op deze supermarkt. Ontwerp verkeersmaatregelen Kerkweg: Het college gaat nu aan de slag met de uitvoering van de moties. Wij begrijpen dat u als direct omwonenden vooral uw zorgen heeft over de verkeersmaatregelen op de Kerkweg. We verzamelen nu informatie over de mogelijke impact van de toekomstige situatie om een zo goed mogelijk beeld te krijgen en bespreken dat met Royal Haskoning.Daarbij betrekken wij u als bewoners zo snel mogelijk. Er ligt een ontwerp,dat in december tijdens een inloopavond met u is gedeeld. Met Royal Haskoning bekijken we of het ontwerp wat er ligt voldoende is of dat er een aangepast ontwerp moet komen.

We hebben de gemeente Nieuwkoop 28 januari 2019 verzocht als Dorpsraad aan te mogen schuiven bij de gesprekken met Royal Haskoning.
Inbreng Dorpsraad het Vosje in bijeenkomst Ondernemers dorpscentrum.
Onderwerp: resultaat scenario studies gemeente naar locatie Vomar van 18/12/2018

Datum: 3 januari 2019


De inbreng vande dorpsraad is gebaseerd op het Dorpsplan van 2016 en de “Kansennotitie” die in augustus en september 2018 ingebracht is bij de raad en B en W.
Op de website van gemeente Nieuwkoop is de uitgebreide beschrijving van de planscenario's te zien.

Inbreng Dorpsraad Het Vosje in bijeenkomst Ondernemers dorpscentrum.
Beste leden en dorpsgenoten,

Het bestuur van de dorpsraad heeft begin dit jaar gesproken met de gemeente over de samenwerking en andere zaken. In dat gesprek hebben wij gezegd dat wij een samenhangende visie op de toekomst van ons dorp bij de gemeente missen. Tijdens de ledenvergadering in mei 2018 hebben wij ook al met jullie gedeeld dat wij niet tevreden zijn met de manier waarop wij, en dorpsgenoten, vaak te laat of niet door de gemeente bij allerlei zaken die ons dorp aangaan worden betrokken. En het afgelopen jaar was best roerig met de verwikkelingen rondom het IKC/sporthal project en de Intratuin affaire. De gemeente heeft inmiddels weer een nieuw bestuur na de verkiezingen. Een delegatie van het bestuur heeft eind augustus een gesprek gevoerd met de wethouder Dorpszaken mevr. B. Wolters en wethouder RO en wonen G. Elkhuizen. Als bestuur hebben wij daarvoor een gespreksnotitie voorbereid die ingaat op kansen die wij zien om de leefbaarheid van ons dorp te verbeteren en wat wij daarbij van de gemeente verwachten. Verder hebben wij opgenomen welke rol wij voor onszelf zien in allerlei ontwikkelingen. Dat gesprek is best positief verlopen. De notitie is aan de orde geweest, alleen zijn er (nog) geen afspraken gemaakt. We zetten ons als bestuur graag in voor een vervolgdiscussie over de kansen die wij zien met onze leden, belangenorganisaties in het dorp en verenigingen. We zoeken daarbij naar draagvlak, en misschien nog wel meer en betere ideeën dan wij in onze notitie hebben opgenomen. Het plan is om ergens de komende maanden een bijeenkomst hierover te organiseren. Graag horen we nu al van jullie wat jullie van dat idee vinden. Reacties of verbetersuggesties op de inhoud van de notitie zijn ook nu al van harte welkom. De gespreksnotitie staat onder "documenten algemeen".


We kijken uit naar jullie reactie! (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  )